Oferta na rok szkolny 2023/2024

 1. Awans zawodowy nauczyciela.
 2. Aplikacje internetowe wspomagające edukację.
 3. Bezpieczne i celowe wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
 4. Darmowe oprogramowanie do tablic interaktywnych.
 5. Depresja u nastolatków.
 6. Diagnozowanie niepowodzeń szkolnych uczniów.
 7. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów.
 8. Drukarka 3D w praktyce szkolnej.
 9. Dziecko z autyzmem w grupie i klasie ogólnodostępnej – wyzwania i potrzeby.
 10. Historie, które uczą i inspirują – storytelling w edukacji.
 11. Interaktywne zasoby Internetu.
 12. Lekcje online z wykorzystaniem Office 365.
 13. Metody aktywizujące w praktyce szkolnej.
 14. Metody i techniki motywujące do uczenia się.
  Nowe i znowelizowane przepisy prawa oświatowego obowiązujące od września 2023 roku.
 15. Nowe zasady awansu zawodowego nauczycieli.
 16. Nowoczesne metody nauczania.
 17. Obowiązki i odpowiedzialność prawna nauczycieli.
 18. Ocena pracy nauczyciela – przywilej czy obowiązek?
 19. Ocenianie kształtujące jako sposób wspomagania procesu uczenia się.
 20. Ocenianie wewnątrzszkolne – warunki i sposoby.
 21. Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.
 22. Prezentacje multimedialne – programy i narzędzia.
 23. Profilaktyka uzależnień w szkole/placówce oświatowej.
  Przemoc i agresja w szkole.
 24. Przemoc w rodzinie. Procedura Niebieskiej Karty – planowanie strategii pomocy rodzinie.
 25. RODO w szkole.
 26. Rozpoznawanie objawów uzależnień (internet, alkohol, środki psychoaktywne) wśród dzieci i młodzieży.
 27. Rozwijanie aktywności fizycznej uczniów.
 28. Tworzenie i edycja grafiki wektorowej.
 29. Uczeń dyslektyczny w szkole.
 30. Wsparcie uczniów w sytuacji kryzysowej.
 31. Współpraca nauczycieli z rodzicami – zapobieganie niepowodzeniom szkolnym.
 32. Zaburzenia zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży.
 33. Zaburzenia uczenia się – dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia w praktyce szkolnej.
 34. Zachowania agresywne w szkole – profilaktyka i przeciwdziałanie.
 35. Zadania dyrektora szkoły/placówki oświatowej związane z nadzorem pedagogicznym.
 36. Zadania i rola nauczycieli/wychowawców w systemie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 37. Zagrożenia w cyberprzestrzeni – profilaktyka i przeciwdziałanie.
 38. Zastosowanie storytellingu podczas lekcji.

Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jaśle realizuje także szkolenia dla rad pedagogicznych o tematyce zaproponowanej przez szkołę/placówkę oświatową. Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie karty zamówienia na szkolenie rady pedagogicznej

kontakt tel. 13 446 24 26 lub sekretariat@poen.edu.pl

Oferta na rok szkolny 2022/2023

 1. Awans zawodowy nauczyciela.
 2. Aplikacje internetowe wspomagające edukację.
 3. Bezpieczne i celowe wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
 4. Depresja u nastolatków.
 5. Diagnozowanie niepowodzeń szkolnych uczniów.
 6. Dopalacze w szkole – nowe wyzwanie, ogromne zagrożenie.
 7. Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkole.
 8. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów.
 9. Drukarka 3D w praktyce szkolnej.
 10. Dziecko z autyzmem w grupie i klasie ogólnodostępnej – wyzwania i potrzeby.
 11. Edukacja ekologiczna w szkole.
 12. Indywidualizacja procesu kształcenia – praca z uczniem zdolnym i uczniem z trudnościami w uczeniu się.
 13. Komunikacja interpersonalna w relacjach nauczyciel – uczeń.
 14. Lekcje online z wykorzystaniem Office 365.
 15. Metoda projektów w pracy z uczniami.
 16. Metody aktywizujące w praktyce szkolnej.
 17. Metody i techniki motywujące do uczenia się.
 18. Metody socjoterapeutyczne w pracy wychowawczej.
 19. Nowe i znowelizowane przepisy prawa oświatowego obowiązujące od września 2022 roku.
 20. Nowe zasady awansu zawodowego nauczycieli.
 21. Nowoczesne metody nauczania.
 22. Obowiązki i odpowiedzialność prawna nauczycieli.
 23. Ocena pracy nauczyciela – przywilej czy obowiązek?
 24. Ocenianie kształtujące jako sposób wspomagania procesu uczenia się.
 25. Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.
 26. Podstawowe przepisy prawa, które każdy nauczyciel znać powinien.
 27. Prawo oświatowe. Zmiany w Karcie Nauczyciela.
 28. Profilaktyka uzależnień w szkole/placówce oświatowej.
 29. Przemoc i agresja w szkole.
 30. Przemoc w rodzinie. Procedura Niebieskiej Karty – planowanie strategii pomocy rodzinie.
 31. RODO w szkole.
 32. Rozpoznawanie objawów uzależnień (Internet, alkohol, środki psychoaktywne) wśród dzieci i młodzieży.
 33. Storytelling w edukacji.
 34. Skuteczne metody wychowawcze.
 35. Tworzenie, wdrażanie i aktualizacja przepisów wewnętrznych w szkołach i placówkach oświatowych.
 36. Uczeń dyslektyczny w szkole.
 37. Wsparcie uczniów w sytuacji kryzysowej.
 38. Współpraca nauczycieli z rodzicami – zapobieganie niepowodzeniom szkolnym.
 39. Wychowanie do wartości – kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
 40. Wykorzystanie wyników diagnoz i egzaminów zewnętrznych do ewaluacji pracy szkoły.
 41. Zaburzenia zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży.
 42. Zaburzenia uczenia się – dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia w praktyce szkolnej.
 43. Zachowania agresywne w szkole – profilaktyka i przeciwdziałanie.
 44. Zadania i rola nauczycieli/wychowawców w systemie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 45. Zagrożenia w cyberprzestrzeni – profilaktyka i przeciwdziałanie.

Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jaśle realizuje także szkolenia dla rad pedagogicznych o tematyce zaproponowanej przez szkołę/placówkę oświatową. Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie karty zamówienia na szkolenie rady pedagogicznej

kontakt tel. 13 446 24 26 lub sekretariat@poen.edu.pl

Oferta na rok szkolny 2021/2022

 1. Awans zawodowy nauczyciela w procedurach.

 2. Aplikacje internetowe wspomagające edukację.

 3. Bezpieczeństwo w szkole i jego uwarunkowania.

 4. Bezpieczne i celowe wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.

 5. Cyfrowy warsztat pracy nauczyciela.

 6. Depresja u dzieci i młodzieży. Zadania nauczyciela i wychowawcy.

 7. Diagnozowanie niepowodzeń szkolnych uczniów.

 8. Dopalacze w szkole – nowe wyzwanie, ogromne zagrożenie.

 9. Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkole.

 10. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów.

 11. Dziecko z autyzmem w grupie i klasie ogólnodostępnej – wyzwania i potrzeby.

 12. Edukacja ekologiczna w szkole.

 13. Indywidualizacja procesu kształcenia – praca z uczniem zdolnym i uczniem z trudnościami w uczeniu się.

 14. Jak przeprowadzić ewaluację wewnętrzną?

 15. Jak rozwijać kompetencje osobiste i zawodowe?

 16. Jak rozwijać twórcze i kreatywne myślenie u uczniów? – praktyczne rozwiązania.

 17. Jak wykorzystać wiedzę z neurodydaktyki w praktyce szkolnej i przedszkolnej.

 18. Kształcenie umiejętności kluczowych określonych w podstawie programowej.

 19. Metoda projektów w pracy z uczniami.

 20. Metody aktywizujące w praktyce szkolnej.

 21. Metody i techniki motywujące do uczenia się.

 22. Metody socjoterapeutyczne w pracy wychowawczej.

 23. Narzędzia i procedury ewaluacji wewnętrznej w szkole/placówce oświatowej.

 24. Nowoczesne metody nauczania.

 25. Obowiązki i odpowiedzialność prawna nauczycieli.

 26. Ocena pracy nauczyciela – przywilej czy obowiązek?

 27. Ocenianie kształtujące jako sposób wspomagania procesu uczenia się.

 28. Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.

 29. Podstawowe przepisy prawa, które każdy nauczyciel znać powinien.

 30. Prawo oświatowe. Zmiany w Karcie Nauczyciela.

 31. Profilaktyka uzależnień w szkole/placówce oświatowej.

 32. Projekty interdyscyplinarne alternatywą na realizację kononu edukacji plastycznej, edukacji patriotycznej, obywatelskiej i kulturowej.

 33. Przemoc i agresja w szkole.

 34. Przemoc w rodzinie. Procedura Niebieskiej Karty – planowanie strategii pomocy rodzinie.

 35. RODO w szkole.

 36. Rozpoznawanie objawów uzależnień (internet, alkohol, środki psychoaktywne) wśród dzieci i młodzieży.
  Storytelling w edukacji.

 37. Zaburzenia zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży.
  Zachowania agresywne w szkole – profilaktyka i przeciwdziałanie.

 38. Skuteczne metody wychowawcze.
  Tworzenie, wdrażanie i aktualizacja przepisów wewnętrznych w szkołach i placówkach.

 39. Uczeń dyslektyczny w szkole.

 40. Uczenie się przez doświadczenie.

 41. Wsparcie uczniów w sytuacji kryzysowej – wykorzystanie dostępnych narzędzi i metod.

 42. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny.

 43. Współpraca nauczycieli z rodzicami – zapobieganie niepowodzeniom szkolnym.

 44. Wychowanie do wartości – kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.

 45. Wykorzystanie wyników diagnoz i egzaminów zewnętrznych do ewaluacji pracy szkoły.

 46. Zaburzenia uczenia się – dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia w praktyce szkolnej.

 47. Zagrożenia w cyberprzestrzeni – profilaktyka i przeciwdziałanie.

Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jaśle realizuje także szkolenia dla rad pedagogicznych o tematyce określonej przez szkołę/placówkę.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Powiatowym Ośrodkiem Edukacji Nauczycieli w Jaśle
– karta zamówienia –

Telefon: 13 446 24 26
e-mail: sekretariat@poen.edu.pl

Skip to content