Oferta na rok szkolny 2021/2022

 1. Awans zawodowy nauczyciela w procedurach.

 2. Aplikacje internetowe wspomagające edukację.

 3. Bezpieczeństwo w szkole i jego uwarunkowania.

 4. Bezpieczne i celowe wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.

 5. Cyfrowy warsztat pracy nauczyciela.

 6. Depresja u dzieci i młodzieży. Zadania nauczyciela i wychowawcy.

 7. Diagnozowanie niepowodzeń szkolnych uczniów.

 8. Dopalacze w szkole – nowe wyzwanie, ogromne zagrożenie.

 9. Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkole.

 10. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów.

 11. Dziecko z autyzmem w grupie i klasie ogólnodostępnej – wyzwania i potrzeby.

 12. Edukacja ekologiczna w szkole.

 13. Indywidualizacja procesu kształcenia – praca z uczniem zdolnym i uczniem z trudnościami w uczeniu się.

 14. Jak przeprowadzić ewaluację wewnętrzną?

 15. Jak rozwijać kompetencje osobiste i zawodowe?

 16. Jak rozwijać twórcze i kreatywne myślenie u uczniów? – praktyczne rozwiązania.

 17. Jak wykorzystać wiedzę z neurodydaktyki w praktyce szkolnej i przedszkolnej.

 18. Kształcenie umiejętności kluczowych określonych w podstawie programowej.

 19. Metoda projektów w pracy z uczniami.

 20. Metody aktywizujące w praktyce szkolnej.

 21. Metody i techniki motywujące do uczenia się.

 22. Metody socjoterapeutyczne w pracy wychowawczej.

 23. Narzędzia i procedury ewaluacji wewnętrznej w szkole/placówce oświatowej.

 24. Nowoczesne metody nauczania.

 25. Obowiązki i odpowiedzialność prawna nauczycieli.

 26. Ocena pracy nauczyciela – przywilej czy obowiązek?

 27. Ocenianie kształtujące jako sposób wspomagania procesu uczenia się.

 28. Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.

 29. Podstawowe przepisy prawa, które każdy nauczyciel znać powinien.

 30. Prawo oświatowe. Zmiany w Karcie Nauczyciela.

 31. Profilaktyka uzależnień w szkole/placówce oświatowej.

 32. Projekty interdyscyplinarne alternatywą na realizację kononu edukacji plastycznej, edukacji patriotycznej, obywatelskiej i kulturowej.

 33. Przemoc i agresja w szkole.

 34. Przemoc w rodzinie. Procedura Niebieskiej Karty – planowanie strategii pomocy rodzinie.

 35. RODO w szkole.

 36. Rozpoznawanie objawów uzależnień (internet, alkohol, środki psychoaktywne) wśród dzieci i młodzieży.
  Storytelling w edukacji.

 37. Zaburzenia zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży.
  Zachowania agresywne w szkole – profilaktyka i przeciwdziałanie.

 38. Skuteczne metody wychowawcze.
  Tworzenie, wdrażanie i aktualizacja przepisów wewnętrznych w szkołach i placówkach.

 39. Uczeń dyslektyczny w szkole.

 40. Uczenie się przez doświadczenie.

 41. Wsparcie uczniów w sytuacji kryzysowej – wykorzystanie dostępnych narzędzi i metod.

 42. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny.

 43. Współpraca nauczycieli z rodzicami – zapobieganie niepowodzeniom szkolnym.

 44. Wychowanie do wartości – kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.

 45. Wykorzystanie wyników diagnoz i egzaminów zewnętrznych do ewaluacji pracy szkoły.

 46. Zaburzenia uczenia się – dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia w praktyce szkolnej.

 47. Zagrożenia w cyberprzestrzeni – profilaktyka i przeciwdziałanie.

Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jaśle realizuje także szkolenia dla rad pedagogicznych o tematyce określonej przez szkołę/placówkę.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Powiatowym Ośrodkiem Edukacji Nauczycieli w Jaśle
– karta zamówienia –

Telefon: 13 446 24 26
e-mail: sekretariat@poen.edu.pl

Dodaj komentarz

Skip to content