Oferta na rok szkolny 2020/2021

 1. Aplikacje internetowe wspomagające edukację.
 2. Bezpieczeństwo w szkole i jego uwarunkowania.
 3. Bezpieczne i celowe wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
 4. Budowanie dobrej współpracy z rodzicami uczniów.
 5. Budowanie strategii przeciwdziałania agresji w szkole.
 6. Depresja u nastolatków.
 7. Diagnoza jako stały element pracy nauczyciela.
 8. Diagnozowanie niepowodzeń szkolnych uczniów.
 9. Dopalacze w szkole – nowe wyzwanie, ogromne zagrożenie.
 10. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów.
 11. Dziecko z autyzmem w grupie i klasie ogólnodostępnej – wyzwania i potrzeby.
 12. Indywidualizacja procesu kształcenia – praca z uczniem zdolnym i uczniem z trudnościami w uczeniu się.
 13. Innowacje i eksperymenty pedagogiczne w szkole i placówce.
 14. Jak przeprowadzić ewaluację wewnętrzną?
 15. Jak twórczo i kreatywnie realizować zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkole?
 16. Jak rozwijać twórczość i kreatywność u dzieci w przedszkolu? – praktyczne rozwiązania.
 17. Jak rozwijać twórcze i kreatywne myślenie u uczniów? – praktyczne rozwiązania.
 18. Jak wykorzystać wiedzę z neurodydaktyki w praktyce szkolnej i przedszkolnej.
 19. Kształcenie umiejętności kluczowych określonych w podstawie programowej.
 20. Matematyka nie tylko na matematyce, czyli o rozwijaniu umiejętności matematycznych w szkole.
 21. Metoda projektów w pracy z uczniami.
 22. Metody aktywizujące w praktyce szkolnej.
 23. Metody i techniki motywujące do uczenia się.
 24. Metody socjoterapeutyczne w pracy wychowawczej.
 25. Narzędzia i procedury ewaluacji wewnętrznej w szkole/placówce oświatowej.
 26. Nowoczesne metody nauczania.
 27. Obowiązki i odpowiedzialność prawna nauczycieli.
 28. Ocena pracy nauczyciela – przywilej czy obowiązek?
 29. Ocenianie kształtujące jako sposób wspomagania procesu uczenia się.
 30. Podstawowe przepisy prawa, które każdy nauczyciel znać powinien.
 31. Prawo oświatowe. Zmiany w Karcie Nauczyciela.
 32. Profilaktyka uzależnień w szkole/placówce oświatowej.
 33. RODO w szkole.
 34. Rozpoznawanie objawów uzależnień (internet, alkohol, środki psychoaktywne) wśród dzieci i młodzieży.
 35. Zaburzenia zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży.
 36. Zachowania agresywne w szkole – profilaktyka i przeciwdziałanie.
  Skuteczne metody wychowawcze.
 37. Tworzenie, wdrażanie i aktualizacja przepisów wewnętrznych w szkołach i placówkach.
 38. Uczeń dyslektyczny w szkole.
 39. Współpraca nauczycieli z rodzicami – zapobieganie niepowodzeniom szkolnym.
 40. Wychowanie do wartości – kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
 41. Wykorzystanie wyników diagnoz i egzaminów zewnętrznych do ewaluacji pracy szkoły.
 42. Jak wspomagać rozwój kompetencji językowych w przedszkolu?
 43. Zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży.
 44. Zaburzenia uczenia się – dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia w praktyce szkolnej.
 45. Zadania i rola nauczycieli/wychowawców w systemie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 46. Zagrożenia w cyberprzestrzeni – profilaktyka i przeciwdziałanie.
 47. Zajęcia twórcze w pracy z dziećmi w przedszkolu.
 48. Zapobieganie zaburzeniom w rozwoju mowy.
 49. Zastosowanie nowoczesnych darmowych aplikacji w procesie dydaktycznym.

Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jaśle realizuje także szkolenia dla rad pedagogicznych o tematyce określonej przez szkołę/placówkę.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Powiatowym Ośrodkiem Edukacji Nauczycieli w Jaśle

Telefon: 13 446 24 26
e-mail: sekretariat@poen.edu.pl

Dodaj komentarz

Skip to content