Oferta szkoleniowa doradców metodycznych – październik 2022

Realizacja podstawy programowej z przedmiotu Historia i teraźniejszość

Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jaśle zaprasza nauczycieli szkół ponadpodstawowych na bezpłatne szkolenie metodyczne:

,,Realizacja podstawy programowej z przedmiotu Historia i teraźniejszość”

termin:  18 października 2022 roku o godz. 13.30
miejsce: Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jaśle
prowadzący: p. Sylwia Popis-Buńkowska – doradca merytoryczny WSiP-u.

Zainteresowanych nauczycieli prosimy o zgłoszenie:

Oferta na rok szkolny 2022/2023

 1. Awans zawodowy nauczyciela.
 2. Aplikacje internetowe wspomagające edukację.
 3. Bezpieczne i celowe wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
 4. Depresja u nastolatków.
 5. Diagnozowanie niepowodzeń szkolnych uczniów.
 6. Dopalacze w szkole – nowe wyzwanie, ogromne zagrożenie.
 7. Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkole.
 8. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów.
 9. Drukarka 3D w praktyce szkolnej.
 10. Dziecko z autyzmem w grupie i klasie ogólnodostępnej – wyzwania i potrzeby.
 11. Edukacja ekologiczna w szkole.
 12. Indywidualizacja procesu kształcenia – praca z uczniem zdolnym i uczniem z trudnościami w uczeniu się.
 13. Komunikacja interpersonalna w relacjach nauczyciel – uczeń.
 14. Lekcje online z wykorzystaniem Office 365.
 15. Metoda projektów w pracy z uczniami.
 16. Metody aktywizujące w praktyce szkolnej.
 17. Metody i techniki motywujące do uczenia się.
 18. Metody socjoterapeutyczne w pracy wychowawczej.
 19. Nowe i znowelizowane przepisy prawa oświatowego obowiązujące od września 2022 roku.
 20. Nowe zasady awansu zawodowego nauczycieli.
 21. Nowoczesne metody nauczania.
 22. Obowiązki i odpowiedzialność prawna nauczycieli.
 23. Ocena pracy nauczyciela – przywilej czy obowiązek?
 24. Ocenianie kształtujące jako sposób wspomagania procesu uczenia się.
 25. Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.
 26. Podstawowe przepisy prawa, które każdy nauczyciel znać powinien.
 27. Prawo oświatowe. Zmiany w Karcie Nauczyciela.
 28. Profilaktyka uzależnień w szkole/placówce oświatowej.
 29. Przemoc i agresja w szkole.
 30. Przemoc w rodzinie. Procedura Niebieskiej Karty – planowanie strategii pomocy rodzinie.
 31. RODO w szkole.
 32. Rozpoznawanie objawów uzależnień (Internet, alkohol, środki psychoaktywne) wśród dzieci i młodzieży.
 33. Storytelling w edukacji.
 34. Skuteczne metody wychowawcze.
 35. Tworzenie, wdrażanie i aktualizacja przepisów wewnętrznych w szkołach i placówkach oświatowych.
 36. Uczeń dyslektyczny w szkole.
 37. Wsparcie uczniów w sytuacji kryzysowej.
 38. Współpraca nauczycieli z rodzicami – zapobieganie niepowodzeniom szkolnym.
 39. Wychowanie do wartości – kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
 40. Wykorzystanie wyników diagnoz i egzaminów zewnętrznych do ewaluacji pracy szkoły.
 41. Zaburzenia zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży.
 42. Zaburzenia uczenia się – dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia w praktyce szkolnej.
 43. Zachowania agresywne w szkole – profilaktyka i przeciwdziałanie.
 44. Zadania i rola nauczycieli/wychowawców w systemie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 45. Zagrożenia w cyberprzestrzeni – profilaktyka i przeciwdziałanie.

Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jaśle realizuje także szkolenia dla rad pedagogicznych o tematyce zaproponowanej przez szkołę/placówkę oświatową. Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie karty zamówienia na szkolenie rady pedagogicznej

kontakt tel. 13 446 24 26 lub sekretariat@poen.edu.pl

Oferta szkoleniowa doradców metodycznych – wrzesień 2022

Skip to content