Oferta na rok szkolny 2023/2024

 1. Awans zawodowy nauczyciela.
 2. Aplikacje internetowe wspomagające edukację.
 3. Bezpieczne i celowe wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
 4. Darmowe oprogramowanie do tablic interaktywnych.
 5. Depresja u nastolatków.
 6. Diagnozowanie niepowodzeń szkolnych uczniów.
 7. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów.
 8. Drukarka 3D w praktyce szkolnej.
 9. Dziecko z autyzmem w grupie i klasie ogólnodostępnej – wyzwania i potrzeby.
 10. Historie, które uczą i inspirują – storytelling w edukacji.
 11. Interaktywne zasoby Internetu.
 12. Lekcje online z wykorzystaniem Office 365.
 13. Metody aktywizujące w praktyce szkolnej.
 14. Metody i techniki motywujące do uczenia się.
  Nowe i znowelizowane przepisy prawa oświatowego obowiązujące od września 2023 roku.
 15. Nowe zasady awansu zawodowego nauczycieli.
 16. Nowoczesne metody nauczania.
 17. Obowiązki i odpowiedzialność prawna nauczycieli.
 18. Ocena pracy nauczyciela – przywilej czy obowiązek?
 19. Ocenianie kształtujące jako sposób wspomagania procesu uczenia się.
 20. Ocenianie wewnątrzszkolne – warunki i sposoby.
 21. Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.
 22. Prezentacje multimedialne – programy i narzędzia.
 23. Profilaktyka uzależnień w szkole/placówce oświatowej.
  Przemoc i agresja w szkole.
 24. Przemoc w rodzinie. Procedura Niebieskiej Karty – planowanie strategii pomocy rodzinie.
 25. RODO w szkole.
 26. Rozpoznawanie objawów uzależnień (internet, alkohol, środki psychoaktywne) wśród dzieci i młodzieży.
 27. Rozwijanie aktywności fizycznej uczniów.
 28. Tworzenie i edycja grafiki wektorowej.
 29. Uczeń dyslektyczny w szkole.
 30. Wsparcie uczniów w sytuacji kryzysowej.
 31. Współpraca nauczycieli z rodzicami – zapobieganie niepowodzeniom szkolnym.
 32. Zaburzenia zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży.
 33. Zaburzenia uczenia się – dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia w praktyce szkolnej.
 34. Zachowania agresywne w szkole – profilaktyka i przeciwdziałanie.
 35. Zadania dyrektora szkoły/placówki oświatowej związane z nadzorem pedagogicznym.
 36. Zadania i rola nauczycieli/wychowawców w systemie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 37. Zagrożenia w cyberprzestrzeni – profilaktyka i przeciwdziałanie.
 38. Zastosowanie storytellingu podczas lekcji.

Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jaśle realizuje także szkolenia dla rad pedagogicznych o tematyce zaproponowanej przez szkołę/placówkę oświatową. Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie karty zamówienia na szkolenie rady pedagogicznej

kontakt tel. 13 446 24 26 lub sekretariat@poen.edu.pl

Skip to content