KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej.
 2. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.
  Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych.
 3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno-pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
  Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość.
 4. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
 5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.
 6. Uwzględnienie w procesach edukacyjnych wymagań egzaminacyjnych dotyczących egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku 2021

KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
 2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
 3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
 4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
 5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno
 6. komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
 7. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.

KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 1. 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.
 2. Wdrażanie nowej postawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.
 3. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.
 4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 1. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego;
 2. Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej;
 3. Bezpieczeństwo w Internecie, odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych;
 4. Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek;
 5. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły;
 6. Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.

KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród
  dzieci i młodzieży.
 2. Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach
  i placówkach.
 3. Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.
 4. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.
Skip to content