KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.
 2. Wychowanie do wrażliwości naprawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
 3. Działanie na rzecz szerszego udostepnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze
  i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.
 4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
 5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.
 6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
 2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
 3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
 4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
 5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno
 6. komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
 7. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.

KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 1. 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.
 2. Wdrażanie nowej postawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.
 3. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.
 4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 1. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego;
 2. Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej;
 3. Bezpieczeństwo w Internecie, odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych;
 4. Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek;
 5. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły;
 6. Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.

KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród
  dzieci i młodzieży.
 2. Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach
  i placówkach.
 3. Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.
 4. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.
Skip to content