DORADZTWO METODYCZNE

 1. przygotowywanie programów doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz opracowywanie i upowszechnianie materiałów edukacyjnych w zakresie przedmiotów zawodowych;
 2. organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli;
 3. organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dyrektorów w zakresie zarządzania oświatą;
 4. wspieranie różnorodnych form współpracy i wymiany doświadczeń nauczycieli;
 5. wspieranie inicjatyw nauczycieli oraz wspomaganie samokształcenia i doskonalenia zawodowego;
 6. diagnozowanie potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego;
 7. prowadzenie prac koncepcyjnych dotyczących zakresu i sposobu organizowania form doskonalenia zawodowego,
  opracowywanie i realizacja projektów edukacyjnych;
 8. inicjowanie i wspieranie zmian programowych w zakresie kształcenia zawodowego w szkołach;
 9. współpraca w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli z partnerami krajowymi i zagranicznymi.
Skip to content